SFK ELKO Holešov

oficiální stránky klubu

SFK ELKO HOLEŠOV z.s.
                        www.sfkelko.cz            

Příští zápas

Návštěvní řád stadionu

Návštěvní řád § 1 Obecná ustanovení

Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená provozovatelem fotbalového stadionu STŘELNICE, kterým je SFK ELKO Holešov z.s. se sídlem v Sokolská ulice , Holešov . SFK ELKO Holešov z.s. určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků vstupujících do areálu stadionu Střelnice a používající zařízení stadionu Střelnice.

Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou na stadionu uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu stadionu Střelnice je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na stadionu. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou v areálu stadionu vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

§ 2 Stadion Střelnice

Stadion Střelnice slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání a o způsobu jeho využití a použití rozhoduje výlučně jeho provozovatel (na základě nájemní smlouvy ), zájmový spolek SFK ELKO Holešov z.s. .

Veřejnost může do areálu stadionu Střelnice vstupovat pouze se souhlasem provozovatele tohoto fotbalového stadionu, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím provozovatele stadionu, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.

Tento návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které budou stadion Střelnice využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel se společností SFK ELKO Holešov z.s. jakožto i pro hosty těchto osob.

Kromě provozovatele stadionu Střelnice je oprávněn k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR.

§ 3 Pobyt v areálu stadionu Střelnice

V areálu stadionu Střelnice mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř stadionu Střelnice má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z areálu stadionu Střelnice vyveden.

Stadion je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno provozovatelem stadionu z organizačních důvodů jinak.

Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu

stadionu Střelnice, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.

§ 4 Vstupní kontrola

Každý návštěvník je při vstupu do areálu stadionu Letná povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.

Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i policie jsou oprávněni prohlédnou - a to i při použití technických prostředků - osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

Do prostoru areálu stadionu Střelnice je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu stadionu . O zákazu vnášet takové předměty do areálu stadionu je z pověření provozovatele stadionu oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba.

Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do areálu stadionu Střelnice, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do areálu stadionu Letná. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu na stadion legitimoval a údaje takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení návštěvního řádu.

§ 5 Chování na stadionu Střelnice

Každý návštěvník stadionu je povinen chovat se v prostoru areálu fotbalového stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení stadionu a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která v areálu stadionu Střelnice právě probíhá.

Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.

Návštěvníci stadionu jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru areálu stadionu bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.

Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

§ 6 Zákazy

Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru areálu stadionu Střelnice zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:

Rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,

Zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,

Spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,

Láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,

Neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr,

Ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,

Tyče pro vlajky či transparenty,

Mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,

Alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,

Zvířata,

Laser ukazovátko,

Kufry, velké tašky, batohy nebo

Fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu majitele stadionu Střelnice.

Dále je návštěvníkům zakázáno:

a. Vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým

mravům odporující slogany či zobrazení,

Lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,

Vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů),

Házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,

Zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,

Ničit zařízení a vybavení stadionu Střelnice

Popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,

Konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat areál stadionu jinou cestou, zejména odhazováním věcí,

i. Jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,

j. Překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu.

3. Provozovatel stadionu Střelnice je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla způsobená škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,- Kč, v maximální výši 50.000,- Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených škodních následků. Provozovatel stadionu je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup do areálu stadionu .

§ 7 Práva pořadatele / Dohled

Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce SFK ELKO Holešov z.s. a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie.

§ 8 Odpovědnost za škody

Vstup a užívání areálu stadionu Střelnice uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. SFK ELKO Holešov z.s. odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.

Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit SFK ELKO HOlešov z.s.

§ 9 Jednání proti předpisům

Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni z areálu stadionu Střelnice a postihnuti zákazem vstupu do areálu stadionu Střelnice. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.

Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti SFK ELKO Holešov z.s. nebo pořadateli dané akce.

Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

§ 10 Účinnost

Tento Návštěvní řád stadionu Střelnice, na adrese Střelnice 1410 v Holešově je platný od sezony 2015.

V Holešově 1.3.2015 ing. Petr Labancz - statutární zástupce SFK ELKO Holešov z.s. 

Tabulka

1. Kvasice 13 41:10 35
2. Baťov 13 38:18 27
3. SFK ELKO Holešov A 13 30:19 27
4. Luhačovice 13 35:19 25
5. Morkovice 13 39:22 24
6. Napajedla 13 25:21 24
7. Provodov 13 26:32 21
8. Boršice 13 25:31 19
9. Nedašov 13 21:27 15
10. Bystřice pod Hostýnem 13 18:27 14
11. Slušovice 13 13:26 12
12. Štítná nad Vláří 13 20:38 11
13. Velké Karlovice 13 18:40 10
14. Nevšová 13 17:36 9

Kompletní tabulka

Poslední zápas

SFK ELKO Holešov A
Luhačovice
1:2 PP
Podrobnosti

Střelci týmu

9 gólů

Zdeněk Horák

5 gólů

Stanislav Uličný

2 góly

Jakub Navrátil

2 góly

Jakub Chudárek

2 góly

Patrik Polomík

1 gól

Miroslav Gerát

1 gól

Milan Roubalík

1 gól

Vojtěch Matulík

Najdete nás na Facebooku

Počet návštěv: 57581
Posledních 30 dnů: 352 | Posledních 7 dnů: 84 | Poslední den: 14

© 2020 SFK ELKO Holešov | Všechna práva vyhrazena | info@nuovaenergia.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne